Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 września 2018r. (poniedziałek)
Spotkania dla rodziców z wychowawcą 19, 20 września 2018r. (środa, czwartek), godz. 17.00
Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 8 listopada 2018r. (czwartek), godz.17.00
Spotkania dla rodziców „świąteczne drzwi otwarte” 18 grudnia 2018r. (wtorek), godz.17.00
Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz   nieodpowiedniej 
lub nagannej zachowania
do 21 grudnia 2018r. (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna 24 grudnia – 31 grudnia 2018r.
Poinformowanie uczniów przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców 
o przewidywanych ocenach śródrocznych
do 11 stycznia 2019r. (piątek)
Ferie zimowe 14 stycznia – 25 stycznia 2019r.
Śródroczne posiedzenie klasyfikacyjne RP 28 stycznia 2019r. (poniedziałek), godz. 16.30
Śródroczna wywiadówka dla rodziców 30, 31 stycznia 2019r. (środa, czwartek), godz. 17.00
Zakończenie I półrocza 1 lutego 2019r.
Podsumowujące posiedzenie RP 12 lutego 2019r. (wtorek), godz. 16.30
Spotkania dla rodziców „drzwi otwarte” 21 marca 2019r.(czwartek), godz. 17.00

Egzamin ósmoklasisty:

– język polski 
– matematyka

– język angielski

 

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek), godz. 9.00
16 kwietnia 2019r. (wtorek), 
godz. 9.00

17 kwietnia 2019r. (środa), godz. 9.00

Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019r.
Spotkania dla rodziców z wychowawcą 15, 16 maja 2019r. (środa, czwartek), godz.17.00
Pisemne poinformowanie rodziców przez wychowawców o przewidywanych ocenach: niedostatecznych oraz   nieodpowiedniej 
lub nagannej zachowania
do 20 maja 2019r. (poniedziałek)
Poinformowanie uczniów  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców 
o przewidywanych ocenach rocznych
do 6 czerwca 2019r. (czwartek)
Roczne posiedzenie  klasyfikacyjne RP 13 czerwca 2019r. (czwartek)
Uroczyste pożegnanie klas VIII 19 czerwca 2019r. (środa), godz.1700
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
dla klas I – VII
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
21 czerwca 2019r. (piątek)
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.
Podsumowujące posiedzenie RP 23 sierpnia 2019r. (piątek), godz. 9.00
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)

12 października 2018r. (piątek)

2 listopada 2018r. (piątek)

15–17 kwietnia 2019r. (poniedziałek – środa)
29–30 kwietnia 2019r. (poniedziałek – wtorek)

2 maja 2019r. (czwartek)