Klasa 1C w Muzeum Oświaty

 

22 marca uczniowie  klasy 1C wzięli  udział w lekcji historii pt. „Szkoła naszych dziadków i pradziadków” w Muzeum Oświaty. Muzeum funk­cjo­nuje od 15 wrze­śnia 1985 roku, a w struk­turze Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Byd­goszczy od 1992 roku. W tym budynku mieściła się kiedyś nasza szkoła – SP 38.Uczniowie zobaczyli: sprzęt szkolny, wyposażenie ucznia i nauczyciela oraz pomoce naukowe w szkole przed stu lat. Wysłuchali ciekawostek o pracy nauczyciela. Pisali  piórem maczanym w kałamarzu.