Od historii do współczesności

  

Budynek szkoły

Pierwszym gmachem, w którym przez 25 lat mieściła się Szkoła Podstawowa nr 38, był budynek przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy. Obecnie znajduje się w nim Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.

Drugim budynkiem szkolnym jest gmach przy ulicy Węgierskiej 11 (dawniej Związku Patriotów Polskich). Oddany został do użytku w sierpniu 1984r.

Harcerstwo

Szkoła Podstawowa nr 38 to szkoła z ogromną tradycją harcerstwa polskiego. Już w pierwszym roku istnienia mocno zaangażowana była w działalność harcerską. Od tego czasu aktywność się rozwijała. W roku 1964/1965 udało się otworzyć pierwszą w historii szkoły harcówkę.

Konkursy

Konkursy organizowane przez szkołę możemy podzielić na wojewódzkie, miejskie, międzyszkolne oraz szkolne. Organizowane były dla uczniów, rodziców, a także nauczycieli. Wśród wielu konkursów organizowanych przez szkołę, wspomnijmy choćby: konkurs „Stop dziecko na drodze”, międzyszkolny osiedlowy turniej wiedzy o ZSRR pod nazwą „Rambit '87”, z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości (1988), Turnialito turniej drużyn (1990), konkursy literackie organizowane przez bibliotekę, konkursy plastyczne (1992/93), organizacja wojewódzkiego konkursu polonistycznego, organizacja międzynarodowego konkursu matematycznego "Kangur", mała olimpiada matematyczna - osiedlowy konkurs (93/94), konkurs chemiczny, konkurs wiedzy o Bydgoszczy (94/95).

 

Współcześnie w szkole organizowane są cykliczne konkursy miejskie: „Swego nie znacie”, „Urokliwe zakątki Bydgoszczy” oraz „Miejski Konkurs wiedzy o NATO” współorganizowany przez JFTC w Bydgoszczy. Dużym zainteresowaniem cieszy się coroczny "Ogólnopolski Konkurs Gry Na Elektronicznych Instrumentach Klawiszowych", podczas którego ujawnia się zawsze wiele młodych talentów. Wśród konkursów organizowanych przez świetlicę szkolną wymienić należy: "Jesienny liść", "Śladami zdobywców Wału Pomorskiego", oraz międzyświetlicowy konkurs "Legenda o choince". Szkolną tradycją stał się także konkurs recytatorski "Zwierzęta w poezji polskiej", organizowany przez bibliotekę i świetlicę szkolną. Ciekawym wydarzeniem stał się "Miejski Konkurs Interdyscyplinarny o Bydgoszczy i Regionie", podczas którego trzeba wykazać się dużą wiedzą na temat historii i kultury Bydgoszczy. Kolejnym wydarzeniem związanym z naszym miastem jest "Bieg z gwarą bydgoską", propagujący dodatkowo aktywność fizyczną.

 

Szkoła dużą wagę przywiązuje do tradycji, kultury oraz wartości patriotycznych. Wyrazem tego był "Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej", zorganizowany w celu utrwalania pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski. W tym klimacie odbył się także konkurs grafiki komputerowej "Śladami zdobywców Wału Pomorskiego" oraz Wojewódzki Konkurs Literacko-Historyczny pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty - „Mamy Niepodległą!”.

Patronat nad miejscem Pamięci Narodowej

19 stycznia 1977 roku szkole nadano akt patronatu nad miejscem pamięci narodowej. Była to tablica pamiątkowa znajdująca się niedaleko szkoły, przy wejściu na stadion „Polonia” przy ul. Sportowej 2.

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest to reprezentacja rodziców lub prawnych opiekunów uczniów. Działalność tego gremium ma duży wpływ na „życie codzienne szkoły”. Inicjatywy oddolne, podejmowane przez rodziców w historii Szkoły Podstawowej nr 38 były bardzo pomocne dla placówki. Rodzice włączali się w organizowanie zabaw szkolnych i klasowych, pomagali w tworzeniu sal (np. komputerowej), współfinansowali ze środków Rady działalność kół i zajęcia pozalekcyjne, współorganizowali różnego rodzaju uroczystości szkolne. Poza tym wnioskowali i wydawali opinie, doradzali w ważnych dla szkoły sprawach.

Nowinki dydaktyczne

W roku szkolnym 1967/68 wprowadzono język niemiecki i angielski jako języki dodatkowe oprócz obowiązkowego - rosyjskiego. W kolejnych dwóch dekadach wykorzystywano system wychowawczy prof. Muszyńskiego. W latach osiemdziesiątych zaczęto tworzyć tzw. klasy usportowione. Nowością w latach dziewięćdziesiątych (95/96) było wprowadzenie języka hiszpańskiego. Kolejny rok szkolny 1996/97 to rozpoczęcie innowacji pedagogicznych, dzięki którym powstały pierwsze klasy autorskie: o profilu humanistycznym z rozszerzoną tematyką o Bydgoszczy, o profilu ekologicznym, geografia regionalna oraz autorska świetlica.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych (98/99) wprowadzono w szkole program autorski „Od regionu do Europy”. W ramach tego - Bydgoszcz moją małą ojczyzną, profil humanistyczny i ekologiczny. W tymże roku w II edycji Bydgoskiego Grantu Oświatowego placówka otrzymała dostację na działalność Klubu Młodego Europejczyka, koła dziennikarskiego i koła teatralnego. Początek nowego milenium (2000/2001) „splótł” się z wprowadzeniem realizacji ścieżek edukacyjnych.

Urodziny szkoły

Szkoła w swojej historii czterokrotnie oficjalnie obchodziła swoje urodziny. Były to jubileusze: 10., 20., 30. i 50-lecia. W 2019 roku obchodzić będziemy 60-lecie szkoły.

Gazetki szkolne

Większość z wydawanych w Szkole Podstawowej nr 38 gazetek była efemerydami, jednak niektóre mają dłuższą „dziennikarską” tradycję.
Już w październiku 1960 roku, czyli drugim roku działalności szkoły ukazała się pierwsza gazetka szkolna pt. „O dobro dziecka”. Z założenia było to pismo informacyjne, poświęcone zagadnieniom „współpracy Szkoły z Domem Rodzicielskim”.
Od 1993 roku do dnia dzisiejszego wydawany jest „Szkolnolat”. Jest to miesięcznik o najdłuższym stażu wydawniczym w naszej szkole. Wielokrotnie zdobywał wyróżnienia, a w 2000 roku - III miejsce w Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych w kategorii klas IV - VI. Z wyróżnieniem lub zajęciem miejsca wiązała się nagroda w postaci Bydgoskiego Grantu Oświatowego na dalszą działalność gazetki.

Sukcesy i wyróżnienia

Wśród wyróżnień przyznanych szkole, są również medale, tytuły i certyfikaty:

 • 4 III 2004r. szkoła została uhonorowana przez Zarząd Główny Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • 10 II 2005r. została odznaczona przez Ministerstwo Obrony Narodowej Medalem „Pro Memoria” w uznaniu zasług za upamiętnianie walk o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
 • 27 V 2009r. szkoła odznaczona została związkową pamiątkową odznaką kombatancką „Czyn frontowy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego 1943-1945”, odznakę nadał prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
 • Szkoła, biorąc udział w akcji „szkoła z klasą” organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, uzyskała tytuł: „Szkoła z klasą”. Aby otrzymać ten tytuł, szkoła musiała m. in. spełniać kilka kryteriów, dobrze uczyć każdego ucznia, sprawiedliwie oceniać, uczyć myślenia i rozumienia świata, rozwijać społecznie, pomagać uwierzyć w siebie i dobrze przygotowywać do przyszłości.
 • Szkoła uzyskała także certyfikat „Szkoła z tradycją”. Konkurs organizowany jest przez Fundację Szansa i Centrum Edukacji Młodzieży pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP. Ma na celu przywrócenie tradycyjnej roli szkoły przez przybliżenie uczniom jej tradycji i obrzędowości. Dotyczy to np. mundurków, tarcz szkolnych, poszanowania i troski o sztandar. Ma na celu także związanie absolwentów ze środowiskiem własnej szkoły.
 • Szkoła uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji za realizację Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI.
 • Szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Myślenia” i uzyskała certyfikat za udział w programie.
 • Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy została uhonorowana medalem Pro Memoria.
 • Szkoła uzyskała tytuły "Szkoła bez przemocy", "Szkoła odkrywców talentów", "Szkoła promująca zdrowie", "Szkoła w ruchu" i "Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną".
 • Szkoła otrzymała certyfikat "Strona przyjazna młodzieży".
 • W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła wzięła udział w miejskim programie Szkoła Otwarta i Tolerancyjna. Celem programu było uwrażliwienie mieszkańców miasta na temat tolerancji w Bydgoszczy oraz wzmocnienie świadomości, że wszyscy ludzie, bez względu na dzielące ich różnice są warci zainteresowania, zasługują na szacunek i równość w traktowaniu. 

Na podstawie monografii: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy 1959-2009, J. Jercha (red.), Bydgoszcz 2009