II Szkolny Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

 

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 38 w Bydgoszczy.
Osoby odpowiedzialne: p. Małgorzata Bonna, p. Joanna Janiszewska, p. Patryk Kądziela, p. Hanna Lejbman.
2. CELEM KONKURSU JEST:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Pana Jezusa,
 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;

3. TEMATYKA KONKURSU
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej. Należy w niej uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
4. WARUNKI KONKURSU

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy
 • Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

a. uczniowie kl. I-III,
b. uczniowie kl. IV-VIII

 • Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Technika wykonania pracy dowolna.
 • Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.). Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasę.

5. OCENA I NAGRODY
- Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

- Komisja Konkursowa oceni szopki w dwóch ww. kategoriach wiekowych. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
- Prace należy składać u organizatorów konkursu do 14.12.2018 r. Szopki zostaną zaprezentowane podczas świątecznych drzwi otwartych w dniu 18.12.2018 r.
Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną ogłoszone podczas szkolnego apelu świątecznego.