Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 38 z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Węgierskiej 11, adres e-mail: sp38@edu.bydgoszcz.pl,  
tel. 52 3638918.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl  lub pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 38 ul. Węgierska 11, 85- 858 Bydgoszcz.  

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prezentowania Szkoły przez  Wychowanka
w konkursach, uroczystościach  i imprezach pozaszkolnych, jak i wykonanych przez Wychowanka prac konkursowych i prac na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz w celu informowania o osiągnięciach  Wychowanka Szkoły Podstawowej nr 38. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2. lit. a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Za osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, czynność prawna w imieniu tej osoby dokonywana jest przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy Szkoły Podstawowej nr 38 oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, osoby przebywające na terenie Szkoły Podstawowej nr 38, osoby korzystające ze strony internetowej administrowanej przez Szkołę Podstawową nr 38.

5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

7. W przypadku niewyrażenia zgody prace Pani/Pana dziecka nie będą upubliczniane oraz informacja o osiągnięciach Pani/Pana dziecka nie będą publikowane na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych Szkoły.

8. Pani/Panu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dziecka lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.

9. Pani/Panu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka, co do którego Pani/Pan sprawuje opiekę prawną, w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O wycofaniu zgody należy  powiadomić w formie pisemnej
i e-mailowej Administratora Danych Osobowych.

10. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.